Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Lublińcu z siedzibą: ul. Sądowa 3, 42-700 Lubliniec z uwzględnieniem regulacji art. 23 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922).

1. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Lublińcu odbywa się w następujących celach:

 • sprawowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego,
 • zatrudnienia w sądzie, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, a także dotyczących osób uczących się,
 • wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • drobnych spraw życia codziennego,
 • dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia.

Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania sądowego i organizacji sekretariatów, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, finansów publicznych jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Zasady realizacji obowiązku informowania o danych osobowych.

Prawo do informacji

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

Art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922) nakłada na administratora danych osobowych obowiązek udzielenia, na wniosek osoby, której dane dotyczą, informacji o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie do jej danych osobowych, informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 - 5a, tj.:

1) czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska;

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

5a) uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2;

(tj. jakie przesłanki przesądziły o podjęciu rozstrzygnięcia wyłącznie w wyniku operacji na danych osobowych prowadzonych w systemie informatycznym).

W celu uzyskania w/w informacji osoba zainteresowana powinna wystąpić do administratora danych osobowych z wnioskiem. Administrator danych osobowych udziela informacji w terminie 30 dni. Jeśli osoba o to wnioskuje, informacji udziela się na piśmie.

Odmowa udzielenia informacji
Administrator może odmówić udzielenia żądanych informacji wyłącznie wtedy, gdy spowodowałoby to:

 • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
 • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
 • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych