Informacja o monitoringu wizyjnym

Tożsamość administratora. Administratorem danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Lublińcu z   uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175 a Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, adres: ul. Sądowa 3, 42-700 Lubliniec, e-mail: oddzial.administracyjny@lubliniec.sr.gov.pl tel. 34 3515132;                                                             

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Lublińcu, nr. tel.: 34 3684426 adres e-mail: iod@czestochowa.so.gov.pl;

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. CEL: Sąd Rejonowy w Lublińcu przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów i ochrony mienia a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę. PODSTAWA PRAWNA: niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej w zw. z art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019 poz. 52 ze zm.),  art. 222 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz. 917 ze zm.);

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym. Monitoring wizyjny stosowany w budynkach Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 i ul. Sobieskiego 8, obejmuje swoim zasięgiem obszary:

  • wejścia i wyjścia z budynków sądu;
  • brama wjazdowa, parking i teren wokół budynków sądu;
  • korytarze, klatki schodowe;
  • kasa;
  • czytelnie akt

Informacja o odbiorcach danych osobowych. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi z obszaru ochrony osób i mienia oraz serwisu systemu monitoringu wizyjnego w uzasadnionym zakresie, z którymi Sąd Rejonowy w Lublińcu zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;                                                                                                       

Okres przechowywania danych. Okres przechowywania nagrań zawierających dane osobowe wynosi 7 dni po tym czasie dane są usuwane poprzez ich nadpisanie (termin usunięcia danych może ulec wydłużeniu np. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa, w których nagrania incydentów stanowią dowód lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu);

Informacja o przysługujących prawach. W zakresie przetwarzania danych osobowych w obrębie monitoringu wizyjnego przysługują Państwu następujące prawa: Prawo dostępu do nagrań – w uzasadnionych przypadkach; Prawo do usunięcia danych; Prawo do ograniczenia przetwarzania; Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;                                                                                  

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa;                                       

Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych osobowych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest wymogiem ustawowym w związku z czym jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej;

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państw trzecich.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Rejestr zmian dla: Informacja o monitoringu wizyjnym